Η κοινότητα

Η Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μετρά συνεχή δραστηριότητα ήδη από τον 16ο αιώνα. Σήμερα στεγάζει την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, τα κοινοτικά γραφεία και πολλαπλές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινοτικές δραστηριότητες.

Image
Image

Κοινότητα των Ταταούλων επί αιώνες διοικήθηκε διά εκλεγμένων από την Κοινότητα, δημογεροντιών, επιτροπών και εφοροεπιτροπών ενώ ο πρώτος κανονισμός της συντάχθηκε το 1864. Οι Κοινότητες της Πόλης στη συνέχεια διοικήθηκαν βάσει του «Κανονισμού των Ενοριών της Αρχιεπισκοπής Κωνανστινουπόλεως» του 1899. Το 1936, όλα τα μειονοτικά βακούφια κλήθηκαν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους και με αυτό τον τρόπο απέκτησαν την αναγνώριση τους ως πρόσωπα νομικού δικαίου έναντι των επισήμων αρχών.

Image
Image

Μέχρι το 1950, οι κοινότητες διοικήθηκαν όχι από εκλεγμένους, αλλά από διορισμένους ομογενείς από τη Διεύθυνση των Βακουφίων της Πόλης. Η άδεια διεξαγωγής εκλογών για τα βακούφια δόθηκε για πρώτη φορά το 1950. Η πρώτη Επιτροπή της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου απαρτίστηκε από 15 μέλη με Πρόεδρο τον Μένανδρο Γκιογούσογλου. Ιστορική φυσιογνωμία της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Κουρτουλούς υπήρξε ο αείμνηστος Σταύρος Καρατζάς, ο οποίος προέδρευσε μετά τον Μένανδρο Γκιογούσογλου, για τρεις περιόδους. Σε δύσκολες συνθήκες για τα ρωμαίικα βακούφια, ξεκίνησε την αξιοποίηση της κτηματικής περιουσίας.

Image

Εφοροεπιτροπή κοινότητας Ταταούλων 1954 – 1958

Ιωάννης Σεφεριάδης, Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος, Βασίλειος Δεμιτζόγλου, Δημοσθένης Ονουφριαδης, Χρήστος Ιωαννίδης (αντιπρόεδρος), Θεοφάνης Τσιβίλογλου (λογιστής), Σταύρος Ουραϊλογλου, Σταύρος Καρατζάς (πρόεδρος), Δημήτριος Τολλάρος , Γρηγόριος Χατζόγλου ( ειδ. Γραμμ.), Ιωάννης Παπαδόπουλος, Χρήστος Γεωργιάδης (γεν.γραμμ.), Ιωάννης Κεσίσογλου, Χαράλαμπος Μανακίδης,

( την εφοροεπιτροπή πλαισίωνε και ο Βασίλειος Ζάκος ο οποίος δεν εμφανίζεται στην φωτογραφία ). 

Από τη δεκατετία του 1970 μέχρι το 1991 κυριαρχεί ασάφεια για τη δημιουργία εκκλησιαστικών επιτροπών. Στην περίοδο αυτή τα βακούφια διοικούνται από τους εναπομείναντες επιτρόπους από τις τελευταίες εκλογές και από τους τυπικά διορισμένους από το Πατριαρχείο ομογενείς, οι οποίοι αναπληρώνουν θέσεις θανόντων ή παραιτηθέντων.

Το 2004 υιοθετήθηκε ο Κανονισμός περί διεξαγωγής εκλογών διοικητικών συμβουλίων των κοινοτικών βακουφίων, με τον οποίο δόθηκε η ευκαιρία ψήφου σε όλη την ομογένεια για την εκλογή των επιτρόπων μιας Κοινότητας. Η επιτροπή του Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε εκλογές στο τέλος του 2007. Οι εκλογές της Κοινότητας πραγματοποιήθηκαν με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ψηφοφόρων και με τη μέγιστη συμμετοχή υποψηφίων. Η νέα επιτροπή απαρτίστηκε από 7 μέλη με πρόεδρο τον Δημήτρη Ζώτο, η οποία συνεχίζει και σήμερα να εκτελεί τις διοικητικές της υποχρεώσεις μετά και τις εκλογές του 2011.

Image

Aya Dimitri Kilisesi Vakfı 16. Yüzyıldan beri faaliyet göstermektedir. Günümüzde Aya Dimitri Kilisesi, Aya Haralambos şapeli ve vakıf ofislerini barınmaktadadır. Aynı anda birden fazla kültürel, eğitimsel ve toplumsal faalıyetler gerçekleştirmektedir.

Kurumun ilk tüzüğü 1864 yılında, semt sakinlerinin talebi üzerine oluşturulan bir kurul tarafından düzenlenmiş ve bunun doğrultusunda yönetilmiştir. Tüzüğe göre Vakıf, 12 kişilik bir heyet tarafından yönetiliyor, heyetin seçimi ise 53 mahalle temsilcisi tarafından yapılıyordu. Her temsilci, 20 hanenin vekili olarak seçime katılıp oy kullanma yetkisine sahipti. Heyetin görevlerinden biri ise; Kilise ve okulları yönetmek üzere alt heyetler oluşturmaktı. İstanbul’ daki Rum Kiliseleri daha sonraları, 1899 yılında yayınlanan bir nizamname doğrultusunda yönetilmişlerdir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, 1935 yılında İstanbul’ daki tüm azınlık vakıflarından mal beyanında bulunmaları istenmiş (1936 beyannamesi) ve bunun neticesinde vakıflar hükmi şahsiyet kazanmışlardır.

Azınlık vakıfları 1950 yılına kadar tek mütevelli, yani atanmış kişiler tarafından yönetilmişlerdir. Bu dönemi yaşayanlar, vakıflarda hüküm süren düzensizliğe ve bir kişi tarafından yönetilmenin sonucundaki sıkıntılara tanıklık etmişlerdir. 1950 yılında vakıflara seçim yapma izni verilmiş ve bunu sonucunda Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesi, Menandros Göğüsoğlu başkanlığında 15 kişilik ilk yönetim kurulunu oluşturmuştur. 1991 yılına kadar seçilen bütün yönetim kurulları; Kilise yönetimleri, mali işler, mezarlık ve okul idaresi gibi konularda alt birimler atamış ve bu şekilde vakıf idaresini yürütmüşlerdir. İki yılda bir düzenlenen vakıf seçimlerinde, vakıf yönetimlerinin icraatlarını teftiş eden heyetler, aynı 20. yüzyılın başında olduğu gibi, yine seçim yoluyla belirleniyordu.

1970 yılından 1991’ e kadar vakıf seçimlerine müsaade edilmez ve bunun sonucunda ölüm, ayrılma, istifa gibi sebeplerden zayıflayan yönetimlerde gayrı resmi olarak gönüllü kişiler hizmet vermeye başlarlar. 2004 te yayınlanan Vakıflar Yönetmeliği sonucunda azınlık vakıflarına tekrar seçim izni verilir ve 2007 yılında yani tam 16 yıl sonra vakıf yönetim kurulu oluşturmak için seçim düzenlenir.

Vakfın yaptığı son seçimlerde halen görev başında olan, Dimitri Zotos başkanlığında yeni idare heyeti oluşturulmuştur. Aya Dimitri Kilisesi Vakıfının seçimleri, Rum Cemaatinin 635 kişilik katılımı ile cemaat içinde-o dönemde- en çok oy kullanılan seçim olma özelliği sahiptir. 2011 yılında yapılan seçimler sonrasında aynı yönetim kurulu görevine devam etmektedir.

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube