Ιερές ακολουθίες των Nαών της Περιφέρειας Ταταούλων

This image for Image Layouts addon

Iερός Ναός
Άγίου Δημητρίου

Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 

Τετάρτην, 1 ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 9.30,

τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ ὁ μηνιαῖος Ἁγιασμός.
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 

Κυριακήν, 5 ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ., 
 
τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
 
 
This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου
Προπόδων
Ταταούλων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς

ἐν τῇ Πόλει καί ἐν Ἑλλάδι,

ὅτι εἰς  τόν καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερόν Ναόν πραγματοποιοῦνται ἐκ τοῦ θέρους τοῦ τρ. ἔτους ἀνακαινιστικαί ἐργασίαι κρινόμεναι ὡς ἀπολύτως ἀπαραίτηται διά τήν συντήρησιν καί εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτοῦ καί ἐκ τούτου ὁ Ἱερός Ναός παραμένει κλειστός.

Αἰ ἐργασίαι θά συνεχισθοῦν ἐπί μακρόν καί μετά τό πέρας αὐτῶν θά ἐπακολουθήσῃ νεωτέρα δήλωσις.

 
Ἐκ τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.
 
This image for Image Layouts addon

Ιερός Ναός 
Δώδεκα
Αποστόλων

Φερίκιοϊ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 

Κυριακήν, 10 ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., 
 
τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
 
 
This image for Image Layouts addon

Ιερός Κοιμητηριακός
Ναός Αγίου
Ελευθερίου
Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τό 

Σάββατον, 4 ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ.,
 
τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
 
This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός 
Αγίου
Αθανασίου

Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 

Τρίτην, 14 ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., 
 
τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
 
 

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube