Ιερές ακολουθίες των Nαών της Περιφέρειας Ταταούλων

This image for Image Layouts addon

Iερός Ναός
Άγίου Δημητρίου

Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν προσεχῆ 

Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ.,
 
καί ὥραν 5ην μ.μ., τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

 
Ἡ Ἐφοροεπιτροπή τῆς Κοινότητος Ταταούλων, φόρον ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης ἀποτίουσα πρός τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Διακόνων, Ἱεροψαλτῶν, τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Συνδρομητῶν, Ἀφιερωτῶν, Ἐφοροεπιτρόπων, Ἐκπαιδευτικῶν, καί πάντων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀναπαυομένων τέκνων αὐτῆς, τελεῖ τήν προσεχῆ
Κυριακήν Ε’ τῶν Νηστειῶν, 21ην Ἀπριλίου,
τό καθιερωθέν Πάνδημον Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτῶν, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ἡμῶν.
This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου
Προπόδων
Ταταούλων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς

ἐν τῇ Πόλει καί ἐν Ἑλλάδι,

ὅτι εἰς  τόν καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερόν Ναόν πραγματοποιοῦνται ἐκ τοῦ θέρους τοῦ τρ. ἔτους ἀνακαινιστικαί ἐργασίαι κρινόμεναι ὡς ἀπολύτως ἀπαραίτηται διά τήν συντήρησιν καί εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτοῦ καί ἐκ τούτου ὁ Ἱερός Ναός παραμένει κλειστός.

Αἰ ἐργασίαι θά συνεχισθοῦν ἐπί μακρόν καί μετά τό πέρας αὐτῶν θά ἐπακολουθήσῃ νεωτέρα δήλωσις.

 
Ἐκ τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.
 
This image for Image Layouts addon

Ιερός Ναός 
Δώδεκα
Αποστόλων

Φερίκιοϊ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 
 
Παρασκευήν, 12 ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 08.45.

τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
 
Αὐθημερόν καί ὥραν 5 ην μ.μ., τελεσθήσεται ἡ Δ’ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,Πατριαρχικοῦ ᾽Επόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν.
 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἡ Ἐφοροεπιτροπή τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, φόρον ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης ἀποτίουσα πρός τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Διακόνων, Ἱεροψαλτῶν, τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Συνδρομητῶν, Ἀφιερωτῶν, Ἐφοροεπιτρόπων, Ἐκπαιδευτικῶν, καί πάντων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀναπαυομένων τέκνων αὐτῆς, τελεῖ τήν προσεχῆ Κυριακήν Δ’ τῶν Νηστειῶν, 14 ην Ἀπριλίου, τό καθιερωθέν Πάνδημον Ἀρχιερατικόν

Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτῶν, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν,ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ.Στεφάνου, Πατριαρχικοῦ ᾽Επόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν.
 
This image for Image Layouts addon

Ιερός Κοιμητηριακός
Ναός Αγίου
Ελευθερίου
Ταταούλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τό προσεχές 

Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 20ήν Απριλίου ἐ.ἔ., 

τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
This image for Image Layouts addon

Iερός Nαός 
Αγίου
Αθανασίου

Ταταούλων

Επικοινωνία / İletişim

Κοινότης  Ταταούλων /

Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Διεύθυνση  / Adres : 

Ateşböceği şok. No.2 Kurtuluş,İstanbul

Τηλέφωνο / Telefon :

(+90) 2122506248 , 2122547506

Σελίδα της Αστικής Σχολής

Σελίδα της Κοινότητας

Youtube